Banner3

1. Algemene voorwaarden Autorijschool Westkop.nlVRB

 

Algemene voorwaarden Autorijschool Westkop.nl
(deze maken onderdeel uit van de lesovereenkomst van Autorijschool Westkop.nl)

Artikel 1 Werkingssfeer

a. deze algemene voorwaarden volgens het model van de Vereniging Rijschool  Belang (VRB) zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen de leerling en rijschoolhouder gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het afnemen van rijlessen of andere zaken betekent automatisch dat de leerling de algemene voorwaarden accepteert. De lesovereenkomst en algemene voorwaarden zijn op rechtmatigheid getoetst door Arag Legal Services.
b. indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
c. indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
d. een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de leerling of indien deze minderjarig is door zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers of door het afnemen van een product.

Artikel 2 Definities

Leerling: Degene die opdracht geeft aan de rijschoolhouder om rijlessen te volgen en rijonderricht ontvangt van de instructeur teneinde het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Instructeur: Degene die rijonderricht geeft aan de leerling teneinde het bewijs van rijvaardigheid voor de leerling te verkrijgen.
Rijonderricht: Rijonderricht is het verkrijgen van autorijlessen en aanwijzingen van de instructeur die de leerling zal opvolgen en benodigd is op verantwoorde wijze deel te nemen aan het CBR praktijkexamen teneinde een bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.
Rijschool of rijschoolhouder: degene die opdracht van de leerling heeft verkregen teneinde rijonderricht te geven en een instructeur in staat dient te stellen om de leerling het bewijs van rijvaardigheid te verkrijgen.

Artikel 3 Algemeen

Gedurende een rijles is de leerling en om die reden juridisch niet de bestuurder van het voertuig. Dit betekent dat zolang er sprake is van een autorijles de instructeur, c.q. bij het afleggen van een examen voor het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid de examinator, juridisch aansprakelijk is. Processen verbaal voor overtredingen van de Wegenverkeerswetgeving zijn derhalve de verantwoordelijkheid van de instructeur c.q. examinator. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van een ongeluk. Onder een autorijles wordt mede begrepen het afleggen van een onderzoek naar het verkrijgen van een bewijs van rijvaardigheid (rijexamen).

Artikel 4 Verplichtingen Autorijschool Westkop.nl (verder te noemen de rijschool)

De rijschool draagt er zorg voor dat:
a. rijonderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)
b. de leerling zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur.
c. er een rijopleiding wordt gegeven die er op gericht is de leerling zo ver op te leiden, dat er op verantwoorde wijze kan worden deelgenomen aan het CBR-praktijkexamen.
c. nadat de leerling de kosten van het onderzoek aan de rijschool heeft voldaan de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid door de rijschool onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden- daadwerkelijk is ingediend bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR); e.e.a. mits de leerling de rijschool hiertoe gemachtigd heeft bij het CBR, uiterlijk twee weken na de datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het onderzoek naar de rijvaardigheid kan worden aangevraagd.
d. de leerling, die via de rijschool het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, tot het afleggen van een onderzoek naar de rijvaardigheid de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin hij/zij de rijlessen heeft ontvangen; dan wel over een gelijkwaardig les(motor)voertuig beschikt waarbij in het geval sprake is van een substantieel ander type hij/zij daarin gedurende minimaal een lesuur rijonderricht heeft ontvangen
e. de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles
f. er verzekeringen zijn afgesloten, welke een passende dekking bieden tegen aansprakelijkheid van de rijschool jegens de leerling wegens tijdens rijonderricht, dan wel onderzoek naar rijvaardigheid, veroorzaakte schade. Deze verzekeringen zijn in overeenstemming met wat in de rijopleiding branche gebruikelijk is.

4.1 Privacy beleid Autorijschool Westkop.nl volgens de AVG 2018

Het privacybeleid volgens de AVG is m.i.v. 25 mei 2018  van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Westkop.nl verwerkt van haar cursisten.
Indien er wordt ingeschreven bij Autorijschool Westkop.nl, geef je door ondertekening van onderhavig privacybeleid uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens door Autorijschool Westkop.nl in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).
1. Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Autorijschool Westkop.nl, Molensingel 27, 1766 KP Wieringerwaard, KvK nummer: 56022182

De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van Autorijschool Westkop.nl is bereikbaar via info@westkop.nl
2. Welke gegevens verwerkt Autorijschool Westkop.nl, voor welk doel
4.1In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen)/opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan de cursus(sen) / afzonderlijke  les(sen) / opleiding(s) overeenkomst(en):
Algemene persoonsgegevens:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f)  bankrekeningnummer
g) leerling/kandidaat nummer
h) geboorteplaats
i)  geboortedatum
Bijzondere persoonsgegevens:
j) gegevens omtrent gezondheid voor zover dit noodzakelijk is met betrekking op de rijgeschiktheid.

4.2 Autorijschool Westkop.nl verwerkt de in sub 4.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen afzonderlijk/tezamen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent de aangegane cursusovereenkomst, je voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart/instructievorderingenkaart, notificaties voor nieuwe cursussen, het versturen van e-mail(s) om een enquête op onze website in te vullen na het afronden van een cursus/rijopleiding en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

Naam, leerling nummer en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van de aangegane overeenkomst om betalingen van het lesgeld, theoriepakket of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken af te wikkelen.

Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de specifieke rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met naam rijschool.

Indien je bij naam rijschool een B rijbewijs hebt gehaald dan wel een nascholings/herhalingscursus hebt gevolgd zoals in het hier bovenstaande vermeld, bewaart naam rijschool je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Jouw foto met naamsvermelding kan, nadat er door de cursist daarvoor toestemming is gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze Facebook/Twitter/Instagram/ LinkedIn-pagina. Autorijschool plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Westkop.nl een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook/Twitter/Instagram/ LinkedIn-pagina pagina ter promotie.

Autorijschool Westkop.nl kan aan jou, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om - voor het plaatsvinden van de eerste rijles -  een formulier in te vullen waaruit de aan, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg. (Eigen gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Westkop.nl deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructeur(s) en andere weggebruikers te waarborgen.

Autorijschool Westkop.nl kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op samengevoegd/opgeteld en geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.

4.3. Bewaartermijn(en)
Autorijschool Westkop.nl verwerkt en bewaart de aan naam rijschool verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Westkop.nl, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4.4 Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Autorijschool Westkop.nl passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autorijschool Westkop.nl gebruik van diensten van derden, zogenaamde ‘verwerkers’. Deze verwerkers verwerken de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Autorijschool Westkop.nl. Met de verwerkers heeft naam rijschool dan ook een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en onderhavig Privacybeleid na te leven.

4.5 Inzagerecht, correctie, overdracht, verwijdering, vragen of klachten
Via (info@westkop.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen over te dragen of te verwijderen. Autorijschool Westkop.nl zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met (info@westkop.nl). Autorijschool Westkop.nl zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Westkop.nl je hiervan op de hoogte brengen.
Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Westkop.nl je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@westkop.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze leerlingenadministratie (info@westkop.nl).
U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westkop.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u telefonisch contact met ons op.

4.6 Wijzigingen
Het privacybeleid kan, indien dat door naam rijschool, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website ( www.westkop.nl ) van Autorijschool Westkop.nl bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.

4.7  Privacy beleid
Autorijschool Westkop.nl verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met naam rijschool aangaat persoonsgegevens. Autorijschool Westkop.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, (AVG) in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek Autorijschool Westkop.nl uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

4.8 Geheimhoudingsverklaring
Autorijschool Westkop.nl verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met naam rijschool aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Autorijschool Westkop.nl garandeert dat een ieder die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

4.9 Disclaimer
Dit document is met grote zorg enkel en alleen voor het gebruik van de leden van de Vereniging Rijschool Belangen (VRB)/Federatie Autorijschool Management (FAM) opgesteld. Delen, vermenigvuldigen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRB/FAM ten strengste verboden. VRB/FAM 1-04-2018.

Artikel 5 Verplichtingen leerling

De leerling verplicht zich:
a. ervan te overtuigen of dat, indien het onderzoek naar de rijvaardigheid met goed gevolg is afgelegd, op grond van zijn/haar verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. De rijschool kan er niet voor aansprakelijk worden gesteld indien aan een leerling de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd
b. te melden dat er geen sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van een motorvoertuig. Mocht gedurende de rijopleiding/het examen blijken dat de leerling een ontzegging heeft tot het besturen van een motorvoertuig dan is de rijschool niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende consequenties en volgt nimmer terugbetaling van genoten rijlessen of examenvergoedingen
c. te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles. Door de rijschool wordt hierbij maximaal een wachttijd van 15 minuten in acht genomen. Deze wachttijd wordt gekort op de oorspronkelijke lesduur. Bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan; ook verandering van de eerder afgesproken plaats is alleen mogelijk wanneer dit tijdig is besproken en dit logistiek past in het lesschema van de rijschool.
d. onder tijdige afzegging wordt verstaan uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd. Afzegging dient persoonlijk of middels een gemachtigde op het adres van de rijschool middels whatsapp-contact of telefonisch. Afzegging per e-mailbericht dient minimaal 72 uur van tevoren te geschieden; sms-berichten worden niet geaccepteerd als opzegging. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen wegens dringende reden zoals: de begrafenis van een overledene in de naaste familie (t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis. Bij ziekte, aangetoond middels een doktersverklaring, wordt u ook gevrijwaard van betaling
e. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
f. de mobiele telefoon uit te zetten tijdens de lessen, op weg naar huis na afloop van de les of het onderzoek naar de rijvaardigheid. Voor noodsituaties beschikt de instructeur over een mobiele telefoon.
g. bij een onderzoek naar de rijvaardigheid - tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek en versneld bijzonder examen - een geldig legitimatiebewijs (of geldig vervangend document), het zelfreflectie-formulier en de oproepkaart te kunnen overleggen
h. eventuele medische klachten, waarvan hij/zij redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen tijdig mede te delen aan de rijschool c.q. het examenbureau voordat het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid wordt begonnen. Indien de leerling nalaat dit te doen en het rijonderricht c.q. het onderzoek naar de rijvaardigheid daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de rijschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij twijfel kan voor aanvang van de rijopleiding een “informatie Eigen Verklaring” worden ingevuld. i. de lesauto schoon te houden: geen voeten of schoenen op de bekleding; niet eten, drinken of roken in de auto j. 15 minuten voor de afgesproken tijd gereed te zijn voor het ontvangen van rijonderricht. De leerling volgt het rijonderricht per lesblok van twee lesuren en dient daarom rekening te houden ruim 120 minuten onderweg te zijn. k. de autogordel te dragen, ook als hij/ zij achter in de auto als passagier meerijdt. Indien er geen medische indicatie is voor het niet dragen van een autogordel, aangetoond met een verklaring van een arts, zal door de rijschool bij het weigeren van het dragen van de autogordel geen rijonderricht worden gegeven. In deze situatie dient door de leerling de volledige lesprijs te worden voldaan
l. voorafgaand aan het rijonderricht geen alcohol of andere stoffen tot zich te nemen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Indien dit door instructeur voor of tijdens het rijonderricht wordt bemerkt, wordt niet of niet langer rijonderricht gegeven en dient het volledige lesgeld te worden betaald. Indien de instructeur het niet bemerkt en desalniettemin er tijdens het rijonderricht schade aan het voertuig en/of schade bij derden ontstaat - die aantoonbaar het gevolg is van het gebruik van dergelijke stoffen - is alle daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de leerling en vrijwaart de rijschool zich voor alle aansprakelijkheid
m. na het aanvragen van een examen/ tussentijdse toets is de leerling verplicht door te gaan met het volgen van het in onderling overleg nog benodigde aantal lesuren rijonderricht zoals overeengekomen met de instructeur voorafgaande aan de aanvraag bij het CBR tot het onderzoek naar de rijvaardigheid
n. De leerling machtigt met zijn DigiD gegevens via mijn CBR de rijschool teneinde het reserveren van de tussentijdse toets/examens mogelijk te maken. Gelijktijdig vult de leerling een Eigen Verklaring in en betaalt deze rechtstreeks aan het CBR.

Artikel 6 Betaling

a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet de betaling van het lesgeld contant en tegen aftekening op de leskaart worden voldaan. Indien wordt overeengekomen dat er per bank wordt betaald dient deze betaling plaats te vinden voor aanvang van de les. Wanneer een aantal lessen vooraf worden overgemaakt worden deze afgetekend op de leskaart.
b. De rijschool is volgens de VRB-voorwaarden gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst haar lesprijs te verhogen. Eventuele tussentijdse verhogingen van de verschuldigde bijdragen aan het CBR worden doorberekend in de kosten. Per 1 januari van ieder kalenderjaar worden de tarieven van het CBR en de rijschoolkosten van het (FA)examen, de tussentijdse toets en het nader onderzoek opnieuw vastgesteld. De leerling heeft in geval van verhoging van de rijschoolkosten voor de examens en/ of een tussentijdse prijsverhoging van het lesgeld het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
c. Indien contant dient te worden betaald - dan wel op basis van een schriftelijke overeenkomst een bedrag giraal dient te worden overgemaakt - en deze betaling uitblijft, ontvangt de leerling binnen 14 dagen nadat de achterstand is opgetreden een herinnering. De rijschool is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze bedragen € 15,-. Autorijschool Westkop.nl zal deze kosten bij een aanhoudende achterstand vanaf 28 dagen in rekening brengen. De rijschool is gerechtigd om bij een betalingsachterstand (tijdelijk) het rijonderricht te stoppen tot de achterstand in betaling is voldaan.
d. Indien 28 dagen na factuurdatum het factuurbedrag niet of niet volledig is voldaan, is de leerling van rechtswege in verzuim. In dat geval wordt over het nog openstaande bedrag wettelijke rente berekend. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.
e. Indien de leerling in verzuim verkeert, blijft de leerling het openstaand bedrag verschuldigd, en kan de rijschoolhouder de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. In dat geval is de rijschool gerechtigd het verschuldigd bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de rijschoolhouder in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de rijschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag.

 1. Artikel 7 Theorie en theorie-examen

  a. Het digitale theoriepakket ten behoeve van de theorielessen kunnen via de website of instructeur worden aangeschaft en dienen bij bestelling te worden voldaan aan de rijschool. Indien de leerling geen theoriepakket besteld via de website zal hij/zij zichzelf vergewissen dat actueel lesmateriaal wordt gebruikt.
  b. De leerling zorgt dat op het moment dit nodig is in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat. Een reservering voor een theorie-examen kan gemaakt worden via www.mijncbr.nl. De kosten worden via IDeal betaald aan het CBR.

  Artikel 8 Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid

  (tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek, versneld bijzonder examen) verder te noemen het onderzoek.
  a. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek voor het reserveren van dit onderzoek of TTT giraal aan de rijschool te zijn voldaan.
  b. Binnen veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek geeft de leerling per mail door op welke datum hij/zij verhinderd is om een TTT of examen af te leggen. Indien de leerling geen data van verhindering aangeeft zal een willekeurige datum die beschikbaar is in het TOP reserveringssysteem worden vastgelegd.
  c. Indien het onderzoek geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het onderzoek verschijnt, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor aanvraag van een nieuw onderzoek volledig voor rekening van de leerling.
  d. De rijschool is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.
  e. Het CBR-praktijk-examen vindt zoveel mogelijk aansluitend aan de opleidingsperiode plaats

  Artikel 9 Opschorting en annulering

  a. Rijschoolhouder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de leerling de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging aan de zijde van leerling niet langer van rijschoolhouder gevergd kan worden dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
  b. Voorts is de rijschoolhouder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de rijschoolhouder gevergd kan worden.
  c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de rijschoolhouder op de leerling onmiddellijk opeisbaar. Indien de rijschoolhouder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  d. Indien de rijschoolhouder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
  e. Indien de ontbinding aan de leerling toerekenbaar is, is rijschoolhouder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten daardoor direct en indirect ontstaan.

  Artikel 10 Onderzoek naar de rijvaardigheid

  a. Indien het CBR of het BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, kan de rijschool de leerling het lesgeld van één rijles in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde onderzoek, dit alleen als een les voor het examen was afgesproken.
  b. Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien vanwege een van de redenen genoemd onder sub-lid A, B of C, zal de rijschool ervoor zorgen dat voor de leerling een nieuw onderzoek wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. CBR kan hiervoor administratiekosten in rekening brengen.
  b-1. Een familielid tot en met de tweede graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden, c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf.
  b-2. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
  b-3. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is.
  c. In de in het tweede lid onder sub-lid 1-3 genoemde gevallen garandeert de rijschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, 5 gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft voor een tussentijdse toets.

  Artikel 11 Vrijwaring

  1. De rijschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of over-rijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede ten gevolge van gebruik door de leerling van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan – al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof- rijvaardigheid kan verminderen, zodanig dat de leerling niet tot behoorlijk besturen van een voertuig in staat moet worden geacht.

  2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar
  rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

  3. De aansprakelijkheid van de rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend. De rijschool is nooit aansprakelijk voor enige directe kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met de lesovereenkomst.

  Artikel 12 Beëindigen lesovereenkomst

  De lesovereenkomst is per les opzegbaar.
  Indien de lesovereenkomst is aangegaan met het aanbiedingspakket (eerste 10 lessen) kan de leerling dit pakket slechts tussentijds beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de al genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur. Indien een bedrag bij vooruitbetaling is voldaan, zal de rijschool
  het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het eventueel door hem aan CBR of BNOR betaalde toets/examengeld en een bedrag naar rato van het aantal al genoten lessen.

  Artikel 13. Klachten

  De leerling die klachten heeft over de uitvoering van de lesovereenkomst dient deze indien mogelijk voor het examen of toets kenbaar te maken teneinde de gelegenheid te bieden de klachten ter plaatse op te lossen. Indien de klachten niet naar tevredenheid worden opgelost kan de leerling de klacht voor leggen aan de Vereniging Rijschool Belang VRB, statutair gevestigd Klimmerseind 28 Eijsden.

  Dit document is met grote zorg enkel en alleen voor het gebruik door de leden van de Vereniging Rijschool Belang (VRB)/Federatie Autorijschool Management (FAM) opgesteld.
  Delen, vermenigvuldigen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRB/FAM ten strengste verboden. VRB/FAM 1-04-2018. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst van Autorijschool Westkop.nl.

 2. 2. Privacyverklaring website Autorijschool Westkop.nl; Autorijschool Westkop.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring. Persoonsgegevens die door Autorijschool Westkop.nl verwerkt worden. Autorijschool Westkop.nl verwerkt de gegevens welke middels het inzenden van het digitale contactformulier door u zijn verzonden omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt, wij maken geen gebruik van cookies. - Voor- en achternaam
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Eventueel ingevulde adresgegevens
  - Overige persoonsgegevens die u op eigen initiatief verstrekt Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Autorijschool Westkop.nl uw persoonsgegevens Autorijschool Westkop.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doel: Om met u contact te kunnen opnemen naar aan aanleiding van uw verzoek voor informatie en/ of inschrijving. Geautomatiseerde besluitvorming Autorijschool Westkop.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen  besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Westkop.nl ) tussen zit. Hoe lang bewaart Autorijschool Westkop.nl uw  persoonsgegevens Autorijschool Westkop.nl bewaart uw middels het digitale contactformulier verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verstrekt. Delen van persoonsgegevens met derden Autorijschool Westkop.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Autorijschool Westkop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Autorijschool Westkop.nl gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van de website. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren over te dragen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Westkop.nl. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht, verwijdering van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@westkop.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen twee weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
  Autorijschool Westkop.nl wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.  Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe Autorijschool Westkop.nl de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt. Autorijschool Westkop.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@westkop.nl Contactgegevens: Autorijschool Westkop.nl is gevestigd aan de Molensingel 27, 1766 KP te Wieringerwaard website: www.westkop.nl, e-mailadres: info@westkop.nl, telefoonnummer: 0224 785 038.